Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Engelenlicht en de cliënt.


Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Een consult (zijnde een healing of reading) is alleen mogelijk op afspraak. Een afspraak kan telefonisch of via de mail worden gemaakt. Een afspraak wordt altijd bevestigd met een mail van Engelenlicht. De cliënt is ervoor verantwoordelijk hiertoe Engelenlicht van een juist e-mailadres te voorzien.

2. De actuele kosten voor een consult staan vermeld op www.hetengelenlicht.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen. In geval er een andere prijs wordt gehanteerd dan staat vermeld op www.hetengelenlicht.nl wordt per mail de afwijkende prijs vermeld.

3. Betaling dient na ieder consult contant te worden voldaan. Voor consulten die op afstand worden gegeven, geldt dat de betaling voorafgaand aan het consult dient te zijn voldaan door de cliënt  door overschrijving van de kosten van het consult naar rekeningnummer NL03 INGB 0007 5629 59 ten name van Engelenlicht, onder vermelding van het factuurnummer. De cliënt ontvangt hiervoor tijdig per mail een factuur.

4. Engelenlicht zal de behandeling/dienstverlening uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Indien vooraf of tijdens het consult de indruk ontstaat bij Engelenlicht dat de cliënt zich beter kan wenden tot een andere zorg-/dienstverlener, zal Engelenlicht dit kenbaar maken en behoudt zich het recht voor daarmee de dienstverlening te annuleren of te beëindigen. In geval Engelenlicht de afspraak annuleert of de dienstverlening beëindigt, is de cliënt geen betaling verschuldigd. Evenmin kan de cliënt in voornoemde situatie aanspraak maken op vergoeding voor eventuele gemaakte kosten of op andere vergoedingen.

5. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling/dienstverlening, tijdig aan Engelenlicht worden medegedeeld.

6. Engelenlicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens. Om een verantwoorde dienstverlening te kunnen waarborgen, verzoekt Engelenlicht de cliënt te vermelden of er sprake is van een psychiatrische stoornis bij de cliënt.

7. Een afspraak kan door de cliënt tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur van de afspraak, worden de kosten van het gereserveerde consult in rekening gebracht.

8. Een consult is geen vervanging van reguliere medische en/of psychosociale zorg. Een consult kan wel een aanvulling hierop zijn. Engelenlicht adviseert de cliënt om dit te bespreken met de behandelend arts/psychosociaal zorgverlener.


Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling/dienstverlening blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering ervan het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling/dienstverlening aanpassen.

2. Engelenlicht zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.


Artikel 4. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische/psychosociale aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.


Artikel 5. Klachten

1. De cliënt is verplicht om klachten over de verrichtte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan Engelenlicht bij gebreke waarvan het recht van de cliënt vervalt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Engelenlicht voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) door aansluiting bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Informatie over de klachtenprocedure van GAT kan de cliënt lezen op https://gatgeschillen.nl


Artikel 6. Betaling

1. Betaling dient aan het eind van het consult contant aan Engelenlicht te geschieden. Indien de cliënt een factuur wenst, wordt deze per mail aan de cliënt toegezonden. Voor alle consulten die op afstand worden gegeven, geldt dat de betaling voorafgaand aan het consult dient te zijn voldaan door de cliënt door overschrijving van de kosten van het consult naar rekeningnummer NL03 INGB 0007 5629 59 ten name van Engelenlicht, onder vermelding van het betreffende factuurnummer. De cliënt ontvangt hiervoor tijdig per mail een factuur.

2. De actuele kosten voor een consult staan vermeld op www.hetengelenlicht.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is, dient de cliënt dit minimaal 24 van tevoren door te geven. De cliënt kan de verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven. Indien de cliënt niet tijdig annuleert, worden de kosten voor het gereserveerde consult in rekening gebracht.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Bij uitvoering van de dienstverlening van Engelenlicht is er sprake van een inspanningsverplichting.

2. Engelenlicht geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de cliënt, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Engelenlicht. Voorts is Engelenlicht op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Engelenlicht is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Engelenlicht mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van Engelenlicht voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor de cliënt Engelenlicht aansprakelijk wil stellen.

6. De consulten geven geen garantie voor verbetering van de klacht. De cliënt neemt deel aan een consult op basis van vrije wil. De cliënt kan geen aanspraak maken op resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Engelenlicht is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook ontstaan door deelname aan het consult of iedere andere activiteit van Engelenlicht, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Engelenlicht. Het Nederlands recht is dan van toepassing.

7. Engelenlicht kan niet verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies/diefstal/schade van goederen van de cliënt.