Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden workshops

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Engelenlicht en de cursist.

Engelenlicht behoudt zich het recht voor op ieder moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen. 


Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Aanmelding voor een workshop geschiedt via een inschrijfformulier. De inschrijving wordt altijd bevestigd met een e-mail van Engelenlicht. De cursist is ervoor verantwoordelijk hiertoe Engelenlicht van een juist e-mailadres te voorzien op het inschrijfformulier.

In overeenstemming met de AVG zal Engelenlicht de cursist vragen diens inschrijving per post naar Engelenlicht te zenden. Indien de cursist zelf besluit het inschrijfformulier per e-mail te verzenden aan Engelenlicht, mag Engelenlicht dit accepteren.

2. De actuele kosten voor een workshop staan vermeld op www.hetengelenlicht.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen. In geval er een andere prijs wordt gehanteerd dan staat vermeld op www.hetengelenlicht.nl wordt per e-mail de afwijkende prijs vermeld.

3. Engelenlicht zal de dienstverlening uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

4. Indien vooraf of tijdens de workshop de indruk ontstaat bij Engelenlicht dat deelname van de cursist aan de workshop niet verantwoord is in verband met het welzijn/de gezondheid van de cursist, zal Engelenlicht dit kenbaar maken en behoudt zich het recht voor daarmee de dienstverlening te annuleren of te beëindigen. 

In geval Engelenlicht de workshop om deze reden annuleert of de dienstverlening beëindigt, is de cursist geen betaling verschuldigd. Eventueel door de cursist betaalde cursusgelden zullen in dat geval retour worden gestort op de bankrekening van de cursist. De cursist kan in voornoemde situatie geen aanspraak maken op vergoeding voor eventuele gemaakte reiskosten of andere kosten of vergoedingen.

5. De cursist zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de dienstverlening, tijdig aan Engelenlicht worden medegedeeld.

Indien er bij de cursist sprake is van of is geweest van een psychiatrische stoornis, dient de cursist dit bij inschrijving te vermelden op het inschrijfformulier. Indien bij de cursist pas na inschrijving een psychiatrische stoornis gediagnosticeerd wordt, dient de cursist voor aanvang van de workshop Engelenlicht hiervan op de hoogte te stellen. In geval de cursist medicijnen gebruikt die het bewustzijn beïnvloeden, dient de cursist Engelenlicht hiervan op de hoogte te stellen, voor aanvang van de workshop.

6. Engelenlicht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cursist verstrekte en/of onvolledige gegevens. 


Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien een cursist zich tijdens een workshop gedraagt op een wijze die door Engelenlicht als verstorend wordt ervaren, zal Engelenlicht dit op een nette manier kenbaar maken aan de cursist. Indien de cursist zich daarna nog steeds gedraagt op een wijze die door Engelenlicht als storend wordt ervaren, behoudt Engelenlicht zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen. 

2. De cursist wordt in bovenstaand geval de toegang tot de rest van de workshop ontzegd, en zal 50% van het cursusgeld retour ontvangen op diens bankrekening. 


Artikel 4. Geheimhouding

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische/psychosociale aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

2. Alle persoonlijke ervaringen die Engelenlicht en de cursisten met elkaar uitwisselen tijdens een workshop zijn vertrouwelijk en vallen onder deze plicht tot geheimhouding.


Artikel 5. Klachten

1. De cursist is verplicht om klachten over de verrichtte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te melden aan Engelenlicht bij gebreke waarvan het recht van de cursist vervalt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden.


Artikel 6. Betaling

1. Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan door de cursist. De cursist ontvangt hiertoe per e-mail een factuur tezamen met de bevestiging van de inschrijving.

2. De actuele kosten voor een workshop staan vermeld op www.hetengelenlicht.nl en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7. Verhindering

1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist dit voor aanvang van de workshop door te geven aan Engelenlicht. Indien de cursist op de dag van de workshop onverhoopt niet kan deelnemen, dient de cursist dit per WhatsApp door te geven aan Engelenlicht op telefoonnummer 06-17007405.

2. De cursist kan deelname aan de workshop schriftelijk annuleren. Bij annuleren tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop, is de cursist geen betaling verschuldigd. Indien de cursist het verschuldigde cursusgeld al had voldaan, wordt dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen retour gestort op diens bankrekening.

3. Bij annuleren binnen 7-3 dagen voorafgaand aan workshop, is 50% van het cursusgeld verschuldigd. In geval de cursist de volledige betaling van 100% reeds had voldaan, ontvangt de cursist 50% van het cursusgeld retour op diens bankrekening.

4. Bij annuleren binnen 3 dagen voorafgaand aan de workshop is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Bij uitvoering van de dienstverlening van Engelenlicht is er sprake van een inspanningsverplichting.

2. Engelenlicht geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de cursist, welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Engelenlicht. Voorts is Engelenlicht op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Engelenlicht is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cursist door Engelenlicht mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van Engelenlicht voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een workshop.

5. De cursist is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor de cursist Engelenlicht aansprakelijk wil stellen.

6. De cursist kan geen aanspraak maken op persoonlijke resultaten uit de inhoud van de workshop en/of de begeleiding tijdens de workshop. Engelenlicht is niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook ontstaan door deelname aan de workshop of iedere andere activiteit van Engelenlicht, tenzij de cursist aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Engelenlicht. Het Nederlands recht is dan van toepassing.

7. Engelenlicht kan niet verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies/diefstal/schade van goederen van de cursist.